2019-06-21T15:04:37+02:00

Tvådagarskurs & Konferencen om industriel hampa

15/16 MAJ 2019  – kl. 08:30 – 17:00

bara 12 platser kvar   

Tvådagarskonferens där deltagarna får grundläggande teoretiska & praktiska kunskaper om industrihampa liksom att bygga med hampakalk. Delvis finansierad av Region Skånes Miljövårdsfond.

Är du företag i byggbranschen som vill ge dig själv och/eller ditt team kompetensutveckling kring ett spännande, hållbart, förnybart, CO2-negativt byggnadsmaterial?
Är du privatperson som drömmer om att kunna bygga ditt eget drömhem? Behöver du tilläggsisolera, bygga ut, har du ett renoveringsobjekt?

Då är hampakalk det rätta byggnadsmaterialet!

Båda dagarna sker på engelska.

Xpress Yourself! i stolt samarbete med House of Hemp, bjuder in till Hampa-Event på Orient i Smedstorp. Mat & dryck kommer från Österlenkryddor. Hampan som vi bygger med är närodlad och kommer från Österlenhampa.

Vi kommer få lyssna till svenska och internationella entreprenörer, forskare och tjänstepersoner som är engagerad i hampa som byggnadsmaterial liksom som livsmedel. Vi kommer få ta del av hampans historia, olika användningsområden liksom framtidsspaning. Paneldebatt med byggindustrin, kommunala tjänstepersoner, forskare och politiker där vi undersöker viljan och förutsättningarna som krävs för att hampakalk ska bli ett självklart val av byggnadsmaterial i Sverige.

Bokade Talare, listan uppdateras allteftersom programmet sätts:
Peter Holmdahl, House of Hemp
Cherztin S Persåker, Österlenkryddor
Paulien Strandberg-de Bruijn, Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola
Thomas Jacobsson, Österlenhampa
Christian Wilke, Arkitekt, Brunnshög, Lunds kommun

Moderator: Clara Norell, Xpress Yourself!/NOHAK

Båda eftermiddagarna vigs helt åt praktik. Tillsammans bygger vi bland annat en vägg i hampakalk. En av Europas främsta hampakalksbyggare Rémy Chorda kommer leda de praktiska byggmomenten. Rémy är grundare till Ecole Nationale du Chanvre: https://lnkd.in/gCPVvcw

OBS MEDTAG OÖMMA KLÄDER & SKOR. FÖR ER SOM INTE HAR MED EGNA SKYDDSGLASÖGON, ANSIKTSMASK OCH HANDSKAR KOMMER DET FINNAS PÅ PLATS OCH MÅSTE ANVÄNDAS.

Anmälan och betalning görs i två steg:
Steg 1:
Maila: namn, företag/privatperson, e-mail, telefonnr, eventuell matpreferens samt om du planerar åka kommunalt eller med egen bil till:
kontakt@xpressyourself.se
Därefter får du ett bekräftelsemail.

Steg 2:
När du fått bekräftelsemail betalar du in kursavgift. Kostnad: 2000 SEK ex moms (25%), Totalt: 2500 SEK
Betala till House of Hemp genom något av följande:
1. swisha till: 123 557 0007
2. pg: 795503-2
3. bg: 394-3008

Därefter får du välkomstmail inklusive digitalt kursmaterial. Din plats är därmed garanterad.

Osa senast 15 mars. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Vänligen observera att anmälan är bindande efter att avgift är betald. Avbokning mindre än 48 timmar före utan giltigt läkarintyg återbetalas ej.

Hitta hit:
För er som kör bil:
Address: TJUSTORP 1304, 273 98 Smedstorp
https://www.orientinterior.net/

För er som åker kommunalt, ni tar er till Smedstorp där vi hämtar er:
Buss 5 går från Lund C till Smedstorp
Pågatåg: Smedstorp station

För er som inte bor i Skåne rekommenderar vi boende i Simrishamn, Smedstorp, S:t Olof.

Mer info och press: ring producent Clara Norell, 0735464818.

Varmt välkomna!
Önskar Clara, Peter, Cherztin, Bitte & Mack

Vi vill med detta samarrangemang skapa lyskraft och öppna upp för en lukrativ jordbruksgröda liksom bana väg för smarta material och innovativ produktutveckling. För att på så sätt skapa en mer hållbar utveckling, urbant som på landsbygd.

Syftet är att sprida kunskap om industrihampa som byggnadsmaterial. Att skapa medvetande kring ett ekologiskt material som har noll, i vissa fall negativt koldioxidavtryck när det används som byggnadsmaterial. Vi kommer även prata om hampa som livsmedel och de hälsomässiga fördelar som denna medicinalväxt har.

Syftet är att vidareutveckla och stimulera de hampanätverk som redan finns i Sverige idag med fokus på samverkan och affärsnyttan. Samt stimulera internationella relationer

Syftet är även att arbeta praktiskt och lokalt med Agenda 2030 genom att implementera: -Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, – Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 13: Bekämpa klimatförändringen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

ENGLISH VERSION:

HAMPA EVENT AT ORIENT
May 15-16 KL. 08:30 – 17:00

Two-day conference where the participants gain basic theoretical & practical knowledge to build with hempcrete on their own. And basic general knowledge around industrial hemp. Partly funded by Region Skånes Miljövårdsfond.

Are you a company in the construction industry who wants to give yourself and your team skills development around an exciting, sustainable, renewable, CO2-negative building material?
Are you a private person who dreams of being able to build your own dream home? Do you need additional insulation and/or do you have a renovation object?

Then hempcrete is the right building material!

Xpress Yourself! in proud cooperation with House of Hemp, invites you to Hampa-Event at Orient in Smedstorp. Food & drink comes from Österlenkryddar. The hemp that we build with is locally grown and comes from Österlenhampa.

ENGLISH IS THE SPOKEN LANGUAGUE THROUGHOUT BOTH DAYS.

We will listen to Swedish and international entrepreneurs, researchers and service persons who are involved in hemp as building materials as well as food. We will get to know the history of the hemp, various uses as well as future tension. Panel debate with the construction industry, municipal service personnel, researchers and politicians, where we examine the will and the conditions required for hemp lime to become an obvious choice of building materials in Sweden.

Booked Speakers, the list is updated as the program is set:
Peter Holmdahl, House of Hemp
Cherztin S Persåker, Österlen spices
Paulien Strandberg-de Bruijn, PhD, Lund University of Technology
Thomas Jacobsson, Österlenhampa
Christian Wilke, Architect, Brunnshög, Lund Municipality

Moderator: Clara Norell, Xpress Yourself! / NOHAK

Both afternoons are completely devoted to practice. Together we build a wall in hemp lime. One of Europe’s foremost hemp-lime builders Rémy Chorda will lead the practical building steps. Rémy is the founder of Ecole Nationale du Chanvre: https://lnkd.in/gCPVvcw

PLEASE NOTE OBTAINED CLOTHING & SHOES. FOR IS NOT HAVING OWN PROTECTIVE GLASSES, FACE MASK AND GLOVES, IT WILL BE ON PLACE AND MUST BE USED.

Registration and payment are made in two steps:
Step 1:
Mail: name, company / private person, e-mail, telephone number, any food preference and if you plan to go municipal or with your own car to:
kontakt@xpressyourself.se
You will then receive a confirmation email.

Step 2:
When you receive a confirmation email, you pay the course fee. Cost: 2000 SEK ex VAT (25%), Total: 2500 SEK
Pay to the House of Hemp by one of the following:
1st swisha to: 123 557 0007
2. pg: 795503-2
3. bg: 394-3008

You will then receive a welcome email including digital course material. Your location is thus guaranteed.

Osa by March 15th. Limited number of seats, first come first served.

Please note that the notification is binding after the fee is paid. Cancellation less than 48 hours before without a valid medical certificate will not be refunded.

Find here:
For those who drive a car:
Address: TJUSTORP 1304, 273 98 Smedstorp
https://www.orientinterior.net/

For those of you who go to the municipalities, you go to Smedstorp where we will pick you up:
Bus 5 goes from Lund C to Smedstorp
Pågatåg: Smedstorp station

For those of you who do not live in Skåne, we recommend accommodation in Simrishamn, Smedstorp, St. Olof.

More info and press: call producer Clara Norell, 0735464818.

Warm welcome!
Wishes Clara, Peter, Cherztin, Bitte & Mack

With this co-arrangement, we want to create lightness and open up a lucrative agricultural crop as well as pave the way for smart materials and innovative product development. In order to create a more sustainable development, urban and rural.

The purpose is to spread knowledge about industrial hemp as building material. To create awareness about an ecological material that has zero, in some cases negative carbon footprint when used as building material. We will also talk about hemp as food and the health benefits that this medicinal plant has.

The purpose is to further develop and stimulate the hemp networks that already exist in Sweden today, with a focus on collaboration and business benefits. And stimulate international relations

The aim is also to work practically and locally with Agenda 2030 by implementing: -Measurement 9: Sustainable industry, innovations and infrastructure, – Goal 11: Sustainable cities and communities, Goal 13: Combating climate change, Goal 17: Implementation and global partnership